Szkoła Podstawowaw Żółtnicy

REKRUTACJA

 

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH ORAZ SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2. Dopuszcza się przyjęcia dzieci spoza obwodu szkoły.

3.  Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.

4. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się w terminie 3.03- 14.03.2014 r.

5.  Przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się  na podstawie złożonych przez rodziców „Kart zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego” . Wszystkie informacje udostępnione przez rodzica (opiekuna) zawarte w karcie zgłoszenia do oddziału przedszkolnego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych podlegają ochronie.

6. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły:

a. które w danym roku kalendarzowym kończą siedem lat;

b. dzieci 6-letnie (urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2008 roku). Ponadto przyjmujemy na wniosek rodziców dzieci 6-letnie (urodzone w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2008 roku).

7. Zapisów dokonują osobiście rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie dowodu osobistego.

8. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie 3.03-14.03.2014 r.

9.Wniosek i zgłoszenie dla dzieci nie objętych do tej pory edukacją przedszkolną i uczniów klas pierwszych, jest ogólnie dostępny w szkole.

10.  Informacja o zapisach dzieci jest umieszczona na stronie internetowej szkoły.

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 opiera się na obowiązujących aktach prawnych:

1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)